donderdag 14 juni 2012

Biodiversiteit

Bron: Groenkennisnet
 
De biodiversiteit blijft onder druk staan, blijkt uit de ontwikkeling van (bedreigde) diersoorten in Nederland over de laatste vijftien jaar. In het webdossier ‘natuurgraadmeters’ zijn gegevens over planten- en diersoorten verzameld.

 
In het vernieuwde webdossier 'Ontwikkeling diersoorten' van het Compendium voor de Leefomgeving is te zien dat de populatie vanbedreigde diersoorten van de Rode Lijst tussen 1997 en 2010 verder is afgenomen. In 2010 was de gemiddelde populatieomvang van de meest bedreigde – vaak zeldzame - soorten nog maar 40% van de omvang in 1997. De algemenere soorten dagvlinders, broedvogels, zoogdieren, amfibieën en reptielen doen het wel goed. Daardoor blijft de totale dierpopulatie stabiel.
Rode lijsten
Op de Rode lijsten staan diersoorten die worden bedreigd in hun voortbestaan of kwetsbaar zijn. Om de bestaande biodiversiteit te behouden, richt het overheidsbeleid zich op het verminderen van het aantal diersoorten dat op de Rode lijsten voorkomt. Door jaarlijkse monitoring van het aantal soorten kan dat beleid getoetst worden.

Minder geschikt leefgebied
De belangrijkste factoren waardoor soorten in Nederland achteruitgaan zijn vermesting, verdroging, versnippering en een tekort aan geschikt leefgebied, meldt het webartikel over de ontwikkeling van diersoorten (zie link). Maatregelen om de milieuomstandigheden in leefgebieden te verbeteren hebben tot nu toe onvoldoende opgeleverd. Doordat milieu- en ruimtecondities niet optimaal zijn, gaan ook andere zogeheten ‘doelsoorten’ achteruit. Doelsoorten zijn planten- en diersoorten die een graadmeter vormen voor de kwaliteit van de natuur. Sinds 1994 is de gemiddelde kwaliteit van veel typen natuur dan ook achteruitgegaan, staat in het webartikel ‘Trend in kwaliteit van natuur, 1994 – 2010’. Alleen in bos en half-natuurlijke graslanden is geen sprake van een significante daling.

Actuele cijfers
De website Compendium voor de Leefomgeving brengt de cijfers en feiten over natuur, milieu en ruimte bij elkaar in webdossiers, die geregeld aangevuld worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten